2013/03/10

නිවුන්නන් වේ ය උහු..

ඈත දීපෙක
ඈත කාලෙක
විසුවා නිවුන්නෙක්
නිවුන්නියක්
සාමාන්‍යයි
උන්ගෙ ජීවිත

දිනෙක මරුවා
අමුතු වෙසකින්
පැමිණ උහු අතරට
හිටියොතින් උඹ
තවත් මූ ළඟ
මරණවා මූ
මරණවාමයි

තර්ජනය කර
නිවුන්නිට
පල යන්න තෝ
ඌව අතහැර


හැපී පොළොවේ
කඩා කෙස්වලු
කඳුලු නොහෙලා
සිනාසීගෙන
නික්මුණා ඈ
දමා අතහැර
සෝවුරා තම
බේරගන්නට
උගේ ජීවය

බිය නොවනු මැන
නිවුන්නිය
ඉටු කරමි ඔබ
පොරොත්තුව මම
වැටෙමි එනමුදු
විගස නැගිටිමි
අතැර නොයනෙමි
අරමුණ
සිටියත් නැතත්
ළඟින්
ඔබ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...