2012/07/08

කඳුලු බින්දුව.... හූ..

හිතේ දුක වනසන්න
එක කඳුලු බිඳුවකට
හැකි උනත් එන්නෙපා
ඇස් අගට

අඩු වුනත් දුක හිතේ
සුව දැනෙන මුත් නෙතේ
කොට්ට උර හෝදන්න
කවුරුවත් මට නැතේ

මල මගුලයි.. අම්ම එනව :o

ෆේස්බුක් එකේ හිඳ
විබාගෙට කෙල වෙතේ
කොට්ට උර හෝදන්න
ගෙදර වැඩ කරගන්න
හොඳ වදක බාරියක්
තොට හම්බවෙයි පුතේ

:-/
ඇහිල නේද..........
(හයියෙන්)පොත් අපේ නෙත් වගේ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...